Tạp chí Nghiên cứu Tôn Giáo

Tạp chí của Viện Nghiên cứu Tôn giáo

Ảnh trang chủ tạp chí

Nghiên cứu Tôn Giáo provides a general examination of Religious Studies.

T. 162, S. 5&6 (2017)

Mục lục

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Các xu hướng tình cảm tôn giáo ở châu Âu và Nga (phần 1) Tóm tắt PDF
Yves Lambert 3-30

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Nội dung văn bia Vô lượng tại tháp Thiền sư Liễu Quán Tóm tắt PDF
Phan Trương Quốc Trung 31-72
Về bài kệ truyền thừa của phái Thiền Lâm Tế Liễu Quán Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Sử 73-95
Hồ Chí Minh và vấn đề Công giáo (1945-1954) Tóm tắt PDF
Ngô Quốc Đông 96-129
Tôn giáo Bàni ở Ninh Thuận và Bình Thuận: Nhìn từ góc độ nhận thức khoa học về tôn giáo Tóm tắt PDF
Nguyễn Bình 130-145
Yếu tố ma thuật trong cách chữa bệnh của người Thái ở Nghệ An (Dân gian và hiện tại) Tóm tắt PDF
Vi Văn An 146-161

TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI

Cộng đồng Islam giáo ở Cộng hòa Liên ban Đức Tóm tắt PDF
Nguyễn Nghị Thanh 162-170


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP