Liên hệ tạp chí

Đầu mối

Tôn Nữ Nhã Điển
Biên tập viên
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
34 Lê Lợi, phường Phú Hội, tp Huế    
Điện thoại: 0234.3825004
Email: tapchidhsphue@gmail.com

Hỗ trợ

Lê Thị Hoa
Điện thoại: 024,39349105/0988770553
Email: lehoa70@vista.gov.vn